Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja saunat.fi:n tapahtuvassa
asiakasrekisterissä tapahtuvien henkilötietojen käsittelyssä.
Laadittu 8.5.2018
1. Rekisterin pitäjä
Nimi: time for tea catering Oy (y-tunnus: 1927803-7)
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Nimi: Tea Lindberg
Osoite: Jääkärinkatu 5 C 2, 00150 Helsinki
Puhelin: 044 989 3454 , Sähköposti: info@saunat.fi

2. Rekisterin nimi
Saunat.fi:n asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Saunat.fi palvelun käyttäjien tunnistus, käyttäjien tilojen varaus, sekä varauksiin liittyvien viestien
välittäminen. Lisäksi rekisteröityneen käyttäjän suostumuksella toimitamme hänelle
saunavuokrauksiin liittyvää markkinointiviestintää.

4. Rekisterin tiedot
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa tehdessään tilauksen. Nämä tiedot ovat:
● etunimi
● sukunimi
● sähköpostiosoite
● puhelinnumero
● postiosoite

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
● tilaustiedot
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassaolevien
viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi nettisivuiltaan tilaus- ja
tarjouspyyntölomakkeiden kautta, sähköpostin ja puhelun välityksellä,
myynninedistämistapahtumien yhteydessä ja palveluiden käytöstä ja vierailujen yhteydessä
saatavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden
julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin
suostumuksensa.

7. Rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin ja oikeus vaatia tietojen
oikaisemista mikäli ne ovat virheelliset. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittelyä voidaan
rajoittaa tai ne voidaan poistaa rekisteristä kokonaan. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen
käyttöä esimerkiksi suoramarkkinoinnissa.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity
katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöön.
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö
rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta
kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan
tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan
henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.